Η εκποίηση κινητών πραγμάτων των Δήμων και των Κοινοτήτων επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και ενεργείται με δημοπρασία

Αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία καταστρέφονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις συμβούλους που ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και από τους οποίους ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία. Αν κατά την κρίση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τη διατύπωση της γνώμης της επιτροπής απαιτούνται τεχνικές γνώσεις, τις οποίες δεν διαθέτει, η επιτροπή συγκροτείται από δύο συμβούλους και έναν τεχνικό υπάλληλο του Δήμου ή της Κοινότητας.


 Καταστροφή υλικού

Η κινητή (όπως και η ακίνητη) περιουσία ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία καταστρέφονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις συμβούλους.

Εάν στο Σχολείο υπάρχουν υλικά τα οποία έχουν υποστεί φθορές ή έχουν καταστραφεί και δεν είναι δυνατόν ούτε να χρησιμοποιηθούν ούτε να εκποιηθούν και δεν μπορούμε να προκαλέσουμε απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, τότε μπορούμε να τα καταστρέψουμε και να τα διαγράψουμε από το βιβλίο Υλικού με τη διαδικασία που προβλεπόταν πριν εκχωρηθεί η σχολική περιουσία στους δήμους:

Συνεδριάζει η Σχολική Επιτροπή, αποφασίζει την καταστροφή του υλικού που υποδεικνύει ο Διευθυντής και ορίζει τριμελή επιτροπή καταστροφής υλικού (Υπόδειγμα 5α).

Η τριμελής επιτροπή καταστρέφει το υλικό και συντάσσει στο βιβλίο πράξεων χωρίς αύξοντα αριθμό Πρωτόκολλο Καταστροφής Υλικού (Υπόδειγμα 5β).

Ο Διευθυντής του σχολείου διαγράφει τα υλικά από το βιβλίο Υλικού του σχολείου μνημονεύοντας την πράξη της Σχολικής Επιτροπής. (Διαγράφηκαν με την υπ` αρίθμ. …/..-…-20…., πράξη της σχ. Επιτροπής)