ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προμήθεια και εγκατάσταση Κινητών Εργαστηρίων Πληροφορικής σε κάθε Γυμνάσιο της χώρας. Το κάθε Κινητό Εργαστήριο Πληροφορικής θα περιλαμβάνει : α) Δεκαπέντε (15) φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές με τα απαραίτητα Λογισμικά, β) Ένα (01) τροχήλατο ερμάριο για φύλαξη και φόρτιση των φορητών Η/Υ, συνοδευόμενο από ένα (01) WiFi Access Point, για ασύρματη πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο, ενώ θα πρέπει να παρασχεθούν και οι αναγκαίες αντίστοιχες υπηρεσίες εγκατάστασης, εκπαίδευσης, επίδειξης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, υποστήριξης και δημοσιότητας.

ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ημερομηνία: 24/06/2014 - Ώρα: 12:30 - Τόπος: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι Αττικής

Το πλήρες κείμενο της περίληψης της προκήρυξης  (.pdf )