Στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες ΥΠΑΙΘ» Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση και με την από 28/02/2014 έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει προβλεφθεί ο εξοπλισμός των σχολικών μονάδων της χώρας με Διαδραστικούς Πίνακες.
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η ακριβής συγκέντρωση δεδομένων αναφορικά με την υπάρχουσα κτιριακή υποδομή των σχολικών μονάδων.
Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να κοινοποιήσουν το σχετικό έγγραφο προς στους Δ/ντες των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους, ώστε να μεριμνήσουν για την ορθή και έγκαιρη καταχώρηση των ζητούμενων στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα My school το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15/06/15