ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων (που θα περιλαμβάνουν Διαδραστικό Πίνακα, Βιντεοπροβολέα με την βάση του, Φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, με εγκατεστημένα όλα τα απαραίτητα και περιγραφόμενα στην αναλυτική διακήρυξη λογισμικά) με την απαραίτητη Δικτύωση και Επιμόρφωση για όλες τις τάξεις και τα τμήματα των Γυμνασίων, για την ΣΤ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων και για όλα τα τμήματα της Α’ Τάξης ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της Χώρας.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : Συνολικά θα γίνει η προμήθεια:

  • 17.960 Διαδραστικών Πινάκων (σε Δημοτικά , Γυμνάσια και ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ)
  • 17.960 Βιντεοπροβολέων και βραχιόνων εγκατάστασης (βάσεις) των βιντεοπροβολέων
  • 17.960 Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Laptops)
  • 13.882 Δομημένων Καλωδιώσεων,
  • 3.325 Δικτυακών Υποδομών

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ : Το έργο διαιρείται σε πέντε (5) τμήματα. Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει προσφορά σε τουλάχιστον ένα (1) τμήμα, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των τμημάτων για το οποίο μπορεί να υποβάλλει προσφορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   34.842.869,92 € άνευ ΦΠΑ   και   42.856.730,00 € με ΦΠΑ.

Προϋπολογισμός ανά τμήμα   :

Τμήμα 1:   8.430.028,03 €
Τμήμα 2:   8.819.974,67 €
Τμήμα 3:   8.232.040,64 €
Τμήμα 4:   8.280.936,98 €
Τμήμα 5:   9.093.749,68 €


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ : ΝΑΙ – Όπως στο αναλυτικό Τεύχος της Διακήρυξης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :  Έντεκα (11) μήνες από την ανάθεση της σύμβασης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : Η χαμηλότερη τιμή.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  03/09/2014 -  Ώρα: 15:00

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  04/09/2014 - Ώρα: 09:30  

 

Απόφαση Διενέργειας (.pdf)

Περίληψη Προκήρυξης (.pdf)

Τεύχος προκήρυξης (.pdf)

Πίνακες Συμμόρφωσης (.doc)

Κατάλογοι Σχολείων (.xls)