Η εκποίηση κινητών πραγμάτων των Δήμων και των Κοινοτήτων επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και ενεργείται με δημοπρασία

Αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία καταστρέφονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις συμβούλους που ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και από τους οποίους ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία. Αν κατά την κρίση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τη διατύπωση της γνώμης της επιτροπής απαιτούνται τεχνικές γνώσεις, τις οποίες δεν διαθέτει, η επιτροπή συγκροτείται από δύο συμβούλους και έναν τεχνικό υπάλληλο του Δήμου ή της Κοινότητας.


 Καταστροφή υλικού

Η κινητή (όπως και η ακίνητη) περιουσία ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία καταστρέφονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις συμβούλους.

Εάν στο Σχολείο υπάρχουν υλικά τα οποία έχουν υποστεί φθορές ή έχουν καταστραφεί και δεν είναι δυνατόν ούτε να χρησιμοποιηθούν ούτε να εκποιηθούν και δεν μπορούμε να προκαλέσουμε απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, τότε μπορούμε να τα καταστρέψουμε και να τα διαγράψουμε από το βιβλίο Υλικού με τη διαδικασία που προβλεπόταν πριν εκχωρηθεί η σχολική περιουσία στους δήμους:

Συνεδριάζει η Σχολική Επιτροπή, αποφασίζει την καταστροφή του υλικού που υποδεικνύει ο Διευθυντής και ορίζει τριμελή επιτροπή καταστροφής υλικού (Υπόδειγμα 5α).

Η τριμελής επιτροπή καταστρέφει το υλικό και συντάσσει στο βιβλίο πράξεων χωρίς αύξοντα αριθμό Πρωτόκολλο Καταστροφής Υλικού (Υπόδειγμα 5β).

Ο Διευθυντής του σχολείου διαγράφει τα υλικά από το βιβλίο Υλικού του σχολείου μνημονεύοντας την πράξη της Σχολικής Επιτροπής. (Διαγράφηκαν με την υπ` αρίθμ. …/..-…-20…., πράξη της σχ. Επιτροπής)

Για την ασφάλεια και προφύλαξη των μαθητών/μαθητριών θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών και video με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν οι φωτογραφίες μπορούν να συνδυαστούν με προσωπικά στοιχεία των μαθητών. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εκθέσει τους μαθητές σε σοβαρούς κινδύνους από κακόβουλους χρήστες.

Εάν χρειάζεται να δημοσιεύσετε εικόνες, τότε προτιμήστε να είναι μακρινές και ομαδικές ώστε να μην φαίνονται καθαρά τα πρόσωπα των παιδιών. Μια καλή λύση είναι να «θολώσετε» τα πρόσωπα στις εικόνες με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας.

Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που πρέπει να δημοσιευτεί κάποιο video ή φωτογραφίες κοντινές (π.χ. σε περίπτωση συμμετοχής σε διαγωνισμό ή Ευρωπαϊκό έργο) συνιστούμε να ζητήσετε τη γραπτή άδεια γονέα ή κηδεμόνα.
 
Χρήσιμες Συμβουλές:
 • Χρησιμοποιήστε ασφαλείς πρακτικές κατά τη χρήση φωτογραφιών: Εάν ένας μαθητής ονομάζεται, τότε να  αποφύγετε τη χρήση φωτογραφίας του. Αν η φωτογραφία επιλεχθεί να χρησιμοποιηθεί, να αποφευχθεί η ονομασία του μαθητή ή η χρήση άλλων προσωπικών στοιχείων του, π.χ. η διεύθυνση κατοικίας του.
 • Προτιμήστε τη χρήση φωτογραφιών ομάδων μαθητών και όχι ξεχωριστές φωτογραφίες του κάθε μαθητή.
 • Κάντε χρήση φωτογραφιών μαθητών με κατάλληλη ένδυση, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ανάρμοστης προσοχής.
 • Βεβαιωθείτε ότι η εικόνα είναι με κατάλληλο όνομα, για παράδειγμα μην χρησιμοποιείτε τα ονόματα των μαθητών στα ονόματα αρχείων ή στο (εναλλακτικό) κείμενο ALT.
 • Βεβαιωθείτε ότι το βίντεο δεν αποκαλύπτει προσωπικά στοιχεία, για παράδειγμα στις ευχαριστίες (credits).
 • Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία εικόνας και βίντεο είναι σωστά αποθηκευμένα και με κατάλληλο όνομα στο διαδίκτυο.
 • Εξετάστε το ενδεχόμενο διαγραφής αρχείων σε φακέλους εικόνων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα όταν οι μαθητές έχουν αποφοιτήσει από το σχολείο σας.
 • Ζητήστε για γονική άδεια πριν από τη χρήση εικόνων στην ιστοσελίδα του σχολείου ή αλλού. Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το σχετικό πρότυπο έντυπο γονικής συναίνεσης (και σε συμπιεσμένη μορφή doc για τροποποίηση) όσον αφορά στη διαχείριση αυτού του θέματος.
 • Μην αμελείτε να εξετάσετε ζητήματα προστασίας δεδομένων στις φωτογραφίες που χρησιμοποιείτε.
Για περισσότερα για τη χρήση εικόνων δείτε εδώ και για ζητήματα προστασίας δεδομένων δείτε εδώ .
Για τη σωστή και ασφαλή χρήση του διαδικτύου στο σχολείο, σας προτείνουμε:

Σύμφωνα με τον αρμόδιο φορέα ΑΠΔΠΧ, οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχ. α΄ του ν.2472/1997, στο μέτρο που από αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα ή έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΑΛ
 

 
 
ΠεριοχήΔιεύθυνσηΥπεύθυνοςΤεχνικός ΥπεύθυνοςΤηλέφωναFAXEmail
Άρτας Περιφερειακή Οδός & Καραολή 1, Τ.Κ. 47100 Τερζόγλου Απόστολος Αυδίκος Αθανάσιος 26810-72764 26810-28566 mail
Έβρου Δήμητρας 19 (Παλαιό Νοσοκομείο), Τ.Κ. 68100 Παπαλεωνίδας Αντώνιος Τερζίδου Γεωργία 25510-88980 25510-88988 25510-88987 mail
Α' Αθήνας Κηφισίας 16, Τ.Κ. 11625, 1ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αποστολάκης Ιωάννης Τζίτζιρας Παναγιώτης, Χορόζογλου Γεώργιος 210-5222695 210-5224655 mail
Α' Αθήνας Κηφισίας 16, Τ.Κ. 11625, 2ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αποστολάκης Ιωάννης Αντωνακάκης Αντώνιος, Λιάσκας Ταξιάρχης 210-5222695 210-5224655 mail
Α' Αθήνας Κηφισίας 16, Τ.Κ. 11625, 3ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αποστολάκης Ιωάννης Ζάχος Κωνσταντίνος, Μωράκης Διονύσιος 210-5222695 210-5224655 mail
Α' Αθήνας Κηφισίας 16, Τ.Κ. 11625, 4ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αποστολάκης Ιωάννης Φλώρος Βασίλειος, Παπαϊωάννου Ιωάννης 210-5222695 210-5224655 mail
Α' Αθήνας Κηφισίας 16, Τ.Κ. 11625, 5ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αποστολάκης Ιωάννης Καβαθάς Ιωάννης, Δήμος Ευάγγελος 210-5222695 210-5224655 mail
Αιτωλ/νίας Κύπρου 20, Τ.Κ. 30200 Μανθάτης Νικόλαος Σοφός Δημήτριος 26310-25825, 26310-55104, 26310-50040 26310 22633 mail
Αιτωλ/νίας 1ο γραφείο, Σπύρου Τσικνιά 56, Τ.Κ. 30100 Χουλιάρας Αργύριος Αραπογιάννης Ευάγγελος 26410-30112 26410-30118 26410-46933 mail
Ανατ. Αττικής Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11, Τ.Κ. 15344 Γέρακας, 1ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κοτζιάς Ιωάννης Παπαδόπουλος Βασίλειος, Μενούνου Γεωργία 210-6615333 210-3576096 mail
Ανατ. Αττικής Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11, Τ.Κ. 15344 Γέρακας, 2ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κοτζιάς Ιωάννης Σεμερτζόγλου Νικόλαος 210-6615333 210-3576096 mail
Ανατ. Θεσ/κης Σαπφούς 44, Τ.Κ. 54627 Γλαμπεδάκης Ευτύχιος Νικολαΐδης Γεώργιος, Ζαλίδης Νικόλαος, Παλιεράκη Αθηνά, Παπαγιαννακέλης Ιωάννης, Τσάκωνας Δημήτριος (Υπεύθυνος) 2310-503815, (Τεχνικοί) 2310-503814, 2310-503813, 2310-503812, 2310-503760, 2310-503761 2310-503831 mail
Αργολίδας Αμυμώνης 7, Ναύπλιο, Τ.Κ. 21100 Μακρυπόδης Διονύσιος Λέων Προκόπης 27520-23836 27520-99213 mail
Αρκαδίας Πλ. Αγ. Δημητρ. 4, Τ.Κ. 22100 Μίχας Γεώργιος (ΠΕ19) Ντέμος Βασίλειος (ΠΕ20) 2710-230858 2710-230859 2710-230802 mail
Αχαΐας Ερμού 70 (1ος Όροφος), Τ.Κ. 26221 Παπαϊωάννου Βάϊος Μαυρόγιαννης Αναστάσιος, Νικολόπουλος Ανδρέας, Νταλούκας Βασίλειος, Παναγιωτόπουλος Σπύρος, Ριχάνης Χρήστος 2610-243288 2610-243289 mail
Β΄Αθήνας Μεσογείων 324, Αγ.Παρασκευή, Τ.Κ. 15341, 1ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ρούσσος Ιωάννης Μάλαμας Κων/νος, Κορτζής Δημοσθένης 210-6014534 210-6000870 mail
Β΄Αθήνας Μεσογείων 324, Αγ.Παρασκευή, Τ.Κ. 15341, 2ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ρούσσος Ιωάννης Λουλουδάκης Κων/νος, Ραχωβίτσας Ηλίας 210-6014534 210-6000870 mail
Β΄Αθήνας Μεσογείων 324, Αγ.Παρασκευή, Τ.Κ. 15341, 3ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ρούσσος Ιωάννης Σπυρίδου Αντώνιος, Γιαννιτσάρος Παναγιώτης 210-6014534 210-6000870 mail
Βοιωτίας Καραγιαννοπούλου 74, Τ.Κ. 32100 Σακκάς Βασίλειος (Δεν υπάρχει) 22610-50358 22610-26845 mail
Γ' Αθήνας Πελοπίδα & Αγίου Πολυκάρπου, Περιστέρι 12136, 1ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αναστόπουλος Ιωάννης Ανδρινοπούλου Παναγιώτα, Παπαϊωάννου Ιωάννης 210-5317344 210-5986044 210-5317344 210-5907849 mail
Γ' Αθήνας Πελοπίδα & Αγίου Πολυκάρπου Περιστέρι 12136, 2ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αναστόπουλος Ιωάννης Δροσούλη Ιφιγένεια, Παπακλεοβούλου Ανδρέας 210-5317344 210-5986044 210-5317344, 210-5907849 mail
Γ' Αθήνας Πελοπίδα & Αγίου Πολυκάρπου Περιστέρι 12136, 3ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αναστόπουλος Ιωάννης Καπογιαννόπουλος Γεώργιος, Κοντγιάννης Γεώργιος 210-5317344 210-5986044 210-5317344, 210-5907849 mail
Γρεβενών Τέρμα Ταλιαδούρη, Διοικητήριο, Τ.Κ. 51100 Μωϋσιάδης Βασίλειος Ζέρβας Αθανάσιος 6947808016 24620-87263 24623-53139 24620-76140 mail
Δ' Αθήνας Ομήρου 34, Τ.Κ. 17121, 1ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ψιάχος Χρήστος Βαγενάς Νικόλαος, Τόλη Αλεξάνδρα 210-9370690 210-9353223 mail
Δ' Αθήνας Ομήρου 34, Τ.Κ. 17121, 2ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ψιάχος Χρήστος Τσιπούρας Αθανάσιος, Καμπούρης Χαράλαμπος 210-9370690 210-9353223 mail
Δ' Αθήνας Ομήρου 34, Τ.Κ. 17121, 3ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ψιάχος Χρήστος Αμπαριώτης Απόστολος, Αραβαντινός-Καρλάτος Γεράσιμος 210-9370690 210-9353223 mail
Δράμας Διοικητήριο, Τ.Κ. 66100 Δράμα Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα (Δεν υπάρχει) 25213-51230 25213-51226 mail
Δυτ. Αττικής Ελευσίνα, Τ.Κ. 19200 Χατζηστρατίδη Φωτεινή (Δεν υπάρχει) 210-5542996 (Δεν υπάρχει) mail
Δυτ. Θεσ/κης Κολοκοτρώνη 22, Τ.Κ. 56430 Κερκίρη Τάνια (Σουλτάνα) Μαβίδης Αποστόλης, Μπογιατζής Δήμητρης, Χουρπουλιάδης Γιώργος, Τζελέπης Σταμάτης, Θεοδοσοπούλου Μαρία 2310-587019 2310-640265 mail
Δωδεκανήσου Γεωργίου Μαύρου 2, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, 1ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κωσταλίας Κωνσταντίνος Αλατζάς Χρήστος 22413-64845 22413-64850 mail
Δωδεκανήσου Αγία Μαρίνα, 1ο Γυμνάσιο, Τ.Κ 85300 Κως, 2ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κωσταλίας Κωνσταντίνος Φεγγαρίδης Λάζαρος 22420-48957 22420-21288 mail
Ευβοίας Κριεζή 16, Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα, 1ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αράπογλου Αριστείδης Πάνος Θεόδωρος, Γιδαράκος Κων/νος 22210-29755 22210-74295 (Δεν υπάρχει) mail
Ευβοίας Κριεζή 16, Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα, 2ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αράπογλου Αριστείδης Κυριακούλης Δημήτριος 22210-29755, 22210-74295 (Δεν υπάρχει) mail
Ευρυτανίας Κατσαντώνη 2, Τ.Κ. 36100 (Δεν υπάρχει) (Δεν υπάρχει) 22370-80254 22370-80246 mail
Ζακύνθου Φιλικών 1, Τ.Κ. 29100 Θωμαΐδης Παναγιώτης Ξυνίδης Κωνσταντίνος 26950-44981 Εσ. 7 26950-44552 mail
Ηλείας 2ο ΕΠΑ.Λ. Πύργου (περιοχή Κοκκινώλι), Τ.Κ. 27100 Πύργος, 1ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ (Δεν υπάρχει) Αγγελόπουλος Βασίλειος 26210-27316 26210-20489 mail
Ηλείας 1o , T.K. 27200 Αμαλιάδα Πύργου, 2ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ (Δεν υπάρχει) Αλικανιώτη Ελένη 26220-25067 26220-25067 mail
Ημαθίας Μούμογλου 1, Τ.Κ. 59100 Βέροια Τζεδάκης Σοφοκλής (Δεν υπάρχει) 23310-78927 23310-72849 23310-72848 mail
Ηρακλείου Οδός 1821 Αρ. 82 (Β' όροφος), Τ.Κ. 71201 Τσικριτσής Μηνάς Βερβελάκης Γεώργιος, Σπυριδάκης Κων/νος, Σμαρδάς Αντώνιος 2810-343930 2810-288699 mail
Θεσπρωτίας Ευροίας 1, Τ.Κ. 46100 Ντάγκας Κωνσταντίνος Διαμαντής Σταύρος 26650-29461 26650-23777 mail
Ιωαννίνων Ανεξαρτησίας 146 Α & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 45444 Γεωργόπουλος Άλκης Ορέστης Τζίμας, Μπάθας Μιχαήλ, Σταλίκας Παύλος (Υπεύθυνος) 26510-74624, (Τεχνικοί) 26510-01242, 26510-01243, 26510-01244 26510-83210 mail
Κέρκυρας Περιοχή Μάμαλη - Αλεπού Εθνική Πέλεκα Δ.Ε. Χριστοπούλου Ελένη Μανδράκης Βασίλειος 26610-80630 26610-38119 mail
Καβάλας Εθνικής Αντιστάσεως 20, Τ.Κ. 65100 Γρηγοριάδης Γρηγόριος (Δεν υπάρχει) 2513-503533, 2510-291574 2510-291502 mail
Καρδίτσας Διάκου 15, Τ.Κ.43100 Βασιλόπουλος Γεώργιος Αλεξάκος Φώτης 24410-80340, 24410-80345 24410-80305 mail
Καστοριάς Καραολή 10, Τ.Κ. 52100 Ευαγγέλου Αθανάσιος Θεμελής Θεόδωρος 24670-55202, 24670-55205 24670-55205 mail
Κεφαλληνίας Μαζαράκη 2, Αργοστόλι Μουστάκη Αικατερίνη (Δεν υπάρχει) 26710-29038 26710-22025 mail
Κιλκίς 21ης Ιουνίου 141, Τ.Κ. 61100 (Δεν υπάρχει) Παχής Κωνσταντίνος (6946681611) (Δεν υπάρχει) (Δεν υπάρχει) mail
Κοζάνης Διοικητήριο, Τ.Κ. 50100, 1ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Μαρκόπουλος Νικόλαος Νικολάου Νικόλαος, Βασιλειάδου Ξένια 24613-51196, 24613-51197 24610-33455 mail
Κοζάνης Καραζάνου 7, Τ.Κ. 50200 Πτολεμαϊδα, 2ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Μαρκόπουλος Νικόλαος Ζαραφίδης Χαράλαμπος, Γκέκας Νεκτάριος 24630-55644, 24630-20366, 24630-29318 24630-55643 mail
Κορινθίας Νοταρά 123, Τ.Κ. 20100 Καραναστάσης Στυλιανός (Δεν υπάρχει) 27410-77070 27410-77071 27410-77029 mail
Κυκλάδων Λιβάδια περιοχή Μάννα, Τ.Κ. 84100 Σύρος, 1ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Τζιμόπουλος Νικόλαος Λάππας Ιωάννης 22810-79396 22810-85173 mail
Κυκλάδων Θήρα & Νάξος Τ.Κ. 84700, 2ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Τζιμόπουλος Νικόλαος Πούλης Ηλίας 22860-27191 22860-27192 22860-22272 mail
Λάρισας 1ο γραφείο, Καλλιθέας 11, Τ.Κ. 41222 Λιόβας Δημήτρης Λιάκος Ηλίας, Σταθόπουλος Κώστας 2410-533977 2410-553765 24140-533977 mail
Λέσβου Γ. Μούρα 10, Τ.Κ. 81100 Μιχάλης Κλάβας Τριχόπουλος Γεώργιος 22510-48242, 22510-48180 22510-48270 mail
Λακωνίας 2ο χλμ Εθνικής Οδού Σπάρτης - Γυθείου Διοικητήριο, Τ.Κ. 23100 Σπάρτη Τατσώνας Παναγιώτης Γεωργολιός Δημήτριος 27310-89473, 27310-81168 27310-89273 mail
Λασιθίου Διοικητήριο Αγίου Νικολάου Ορφανάκης Βασίλης Φαρσάρης Μιχάλης 28413-40490 28410-27228 mail
Λευκάδας Καραβέλλα 11, Τ.Κ. 31100 Βερύκιος Άγγελος Ρήγας Δημήτρης 26450-29073, 26450-21729 26450-21731 (Γραφείο Β'βάθμιας) mail
Μαγνησίας Συγκρότημα Μουρτζούκου, Τ.Κ. 38001 Καπανιάρης Αλέξανδρος Σουλικιάς Αντώνιος 24210-56453 24210-50364 mail
Μεσσηνίας Διοικητήριο Καλαμάτας (Ψαρών 15), Τ.Κ. 24100 Καρακασιλιώτης Παναγιώτης Παρθένιος Ηλίας, Καναβός Αθανάσιος 27210-25006   mail
Ξάνθης Συγκρότημα 1ου ΕΠΑΛ Ξάνθης, Νεάπολη, 67100 Ξάνθη Γεωργούδας Ιωακείμ Τσουκαλάς Νικόλαος 25410-64964 25410-84682 mail
Πέλλας Εγνατίας 91, Τ.Κ. 58200 Παδαρνίτσας Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης Γιάννης 23810-51258 23810-26414 mail
Πειραιά Ελ. Βενιζέλου 35, Τ.Κ. 18532, 1ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Μπλίτσας Παναγιώτης Γκοτσιόπουλος Παναγιώτης, Σάλτα Ζωή 210-4117511, 210-4175149 210-4223491 mail
Πειραιά Ελ. Βενιζέλου 35, Τ.Κ. 18532, 2ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Μπλίτσας Παναγιώτης Βινατσέλλα Δήμητρα, Βένιος Κων/νος 210-4117511, 210-4175149 210-4223491 mail
Πειραιά Ελ. Βενιζέλου 35, Τ.Κ. 18532, 3ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Μπλίτσας Παναγιώτης Παπαδέας Μιχαήλ 210-4117511, 210-4175149 210-4223491 mail
Πιερίας Π. Τσαλδάρη 8, Τ.Κ. 60100 Ζήσκος Βασίλειος Κοτανίδης Δημήτριος 23510-46966, 23510-49901 (Γραφείο Β'βάθμιας) 23510-46977 mail
Πρεβέζης Οδός Κολοκοτρώνη - Περιοχή Νοσοκομείου, Τ.Κ. 48100 Σαρηγιάννης Καλλίμαχος Ράπτης Σπυρίδων 26820-89682 26820-89199 mail
Ρεθύμνου Καλιρρόης Παρρέν Σιγανού 4, T.K. 74100 Γαϊδαρτζής Ιωάννης Παπαδόπουλος Λάζαρος 28310-29511 28310-57950 mail
Ροδόπης Παναγιώτη Έλλη 6, Τ.Κ. 69100 Νταντουρής Κωνσταντίνος Στυλπνόπουλος Ιωάννης 25310-84556 25310-28469 mail
Σάμου Κανάρη & Νταέλ, Τ.Κ. 83100 Σάμος Κονδύλης Δημήτριος Κατεβάογλου Στυλιανός 22730-25075 22730-25076 mail
Σερρών Λεωνίδα Παπαπαύλου 30, Τ.Κ. 62122 Τριανταφύλλου Χρήστος Μποιδίδης Ιωάννης 23210-53640 23210-53670 23210-63970 23210-63990 23210-21146 23210-53670 mail
Σερρών 1ο γραφείο, Λεωνίδα Παπαπαύλου 30, Τ.Κ. 62122 Κλέτσας Αλέξανδρος Ρίτας Ιωάννης 23210-53640 23210-53670 23210-63970 23210-63990 23210-21146 23210-53670 mail
Τρικάλων Μ. Μπότσαρη 2, Τ.Κ. 42100 Μποντίλας Λεωνίδας Ρούβαλης Σωτήριος 24310-46469 24310-46469 mail
Φθιώτιδας Κύπρου 87, Τ.Κ. 35100 Δήμος Ιωάννης Θεοδώρου Χρήστος 22310-32335, 22310-51826 22310-51826 mail
Φλώρινας Διοικητήριο, Τ.Κ. 53100 Στυλιάδης Κωνσταντίνος Όροβας Χρήστος 23850-44038, 23850-54527 23850-44373 mail
Φωκίδας Ι. Γιδογιάννου 31, Τ.Κ. 33100 Παπαδήμας Χρήστος (Δεν υπάρχει) 22650-72343 22650-28338 mail
Χίου Πολυτεχνείου 13, Τ.Κ. 82100 Παπαπαρασκευάς Πάρης Μαυρέλος Εμμανουήλ 22710-21447 22710-44228 mail
Χαλκιδικής Γαληνού 26, Πολύγυρος, Τ.Κ. 63100 Στεφανίδης Βασίλειος Αλεξανδρής Ιάκωβος 23710-21496, 23710-21497 23710-21496 mail
Χανίων ΕΠΑΛ ΤΕΕ Ελευθερίου Βενιζέλου, Αρπακουλάκηδων Μουρνιές, Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου, Τ.Κ. 73100 Φραγκονικολάκης Εμμανουήλ Μαρινάκης Μανώλης Κουτσουρελάκης Χαράλαμπος 28210-75611 28210-75611 mail

To mySchool είναι ένα νέο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας που αποσκοπεί στη λειτουργική ενοποίηση και επέκταση των μηχανογραφικών εφαρμογών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Υποστήριξη

Για προβλήματα ή απορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 8012008040 (Ωράριο Λειτουργίας 8:30-16:30). Μπορείτε επίσης, να χρησιμοποιείτε και το online σύστημα καταγραφής προβλημάτων στη διεύθυνση http://helpdesk.sch.gr.

Βοήθεια

Για ένα αρχικό σενάριο χρήσης με βάση επιλεγμένες λειτουργίες της σχολικής μονάδας, πατήστε εδώ. Για το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, πατήστε εδώ.

Όσον αφορά τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, για ένα αρχικό σενάριο χρήσης με βάση επιλεγμένες λειτουργίες της σχολικής μονάδας, πατήστε εδώ. Για το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, πατήστε εδώ.

Το πρότυπο αρχείο Microsoft Excel, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εισάγετε μαζικά τους μαθητές σας μπορείτε να το βρείτε εδώ. Οδηγίες χρήσης εδώ

Οι Εκπαιδευτικοί και οι Σχολικές/Διοικητικές Μονάδες μπορούν να υποβάλουν εδώ τα αιτήματά τους για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν που αφορά:

 • τις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (θα προωθηθεί και διεκπεραιωθεί από εξειδικευμένη ομάδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου)
 • δικτυακή & υπολογιστική υποδομή της Σχολικής Μονάδας (θα διεκπεραιωθεί αντίστοιχα από το ΚΕΠΛΗΝΕΤ /εξειδικευμένη ομάδα της Τεχνικής Στήριξης)


Για την εισαγωγή στο σύστημα χρησιμοποιείστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Σύνδεση