Στo πλαίσιo υλοποίησης της Δράσης Α8: «Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης» της πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ1 προβλέπεται η πραγματοποίηση σεμιναρίων εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ19, ΠΕ20 & ΤΕ01.13) σε αντικείμενα που αφορούν την υποστήριξη των υποδομών ΤΠΕ των Σχολικών Μονάδων.
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε σχολικές μονάδες και η επιλογή θα πραγματοποιηθεί από τον εκάστοτε φορέα υλοποίησης του ΠΣΔ, σε συνεργασία με την διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι: (α) θα συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια πάνω στον εξοπλισμό του ΣΕΠΕΗΥ, (β) θα γνωρίσουν τις δράσεις της πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ και (γ) θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στον διαδραστικό εξοπλισμό των σχολικών μονάδων.
Η συμμετοχή στα σεμινάρια πιστοποιείται με τη φυσική παρουσία του εκπαιδευτικού και χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωσή τους. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να διευκολύνουν την παρουσία των εκπαιδευτικών στα σεμινάρια.
Για την εγγραφή των εκπαιδευτικών στα σεμινάρια και την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών χρησιμοποιείται κατάλληλο Πληροφοριακό Σύστημα (βλ. Παράρτημα 2), το οποίο είναι προσβάσιμο από τους εκπαιδευτικούς (ΠΕ19-20 & ΤΕ01.13) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://training.sch.gr/seminars  με χρήση προσωπικού λογαριασμού ΠΣΔ.

 

Η εκπαιδευτική διαδικασία του εκάστοτε σεμιναρίου έχει διάρκεια επτά (7) εκπαιδευτικές ώρες και πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα σεμιναρίου (βλ. Παράρτημα 1). Τυχόν έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτικών δεν καλύπτονται στο πλαίσιο της πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ.
Ο εκπαιδευόμενος θα αξιολογεί το σεμινάριο μετά τη λήξη του. Με βάση την αξιολόγηση, θα επικαιροποιείται το εκπαιδευτικό υλικό (βλ. Παράρτημα 3) κατά τη διάρκεια του έργου έτσι ώστε να καλυφθούν κατά τον καλύτερο δυνατό βαθμό οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.
Τα σεμινάρια επιτόπιας εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο 2013 και θα ολοκληρωθούν τον Νοέμβριο 2015
Αναλυτικότερες πληροφορίες παρέχονται από τον Οδηγό Υλοποίησης, ο οποίος είναι αναρτημένος στην διεύθυνση http://training.sch.gr/seminars καθώς και από τα κατά τόπους ΚΕΠΛΗΝΕΤ.