1. Διαδικασία ορισμού των Υπευθύνων Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

      Στην αρχή κάθε διδακτικού έτους, κατά τη συνεδρίαση για την κατανομή των εξωδιδακτικών εργασιών του συλλόγου διδασκόντων, γίνεται η επιλογή του Υπευθύνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. του Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου, στο οποίο υπάγεται το Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

       Ο σύλλογος διδασκόντων προτείνει έναν εκπαιδευτικό από αυτούς οι οποίοι διδάσκουν τα μαθήματα Πληροφορικής (κατά προτεραιότητα κλάδου ΠΕ19 ή ΠΕ20), ως Υπεύθυνο για κάθε σχολείο.

        Η πρόταση για τον Υπεύθυνο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Διευθυντής με απόφασή του ορίζει τον Υπεύθυνο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. για ένα διδακτικό έτος (αν ο Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. είναι αναπληρωτής, η θητεία του διαρκεί όσο ο χρόνος αναπλήρωσης).

        Η απόφαση κοινοποιείται στο σχολείο και στη Δ/νση ΣΕΠΕΔ / Τμήμα ΣΤ΄ Μελετών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 

 2. Προϋποθέσεις επιλογής

       Ως Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. επιλέγεται εκπαιδευτικός, από αυτούς οι οποίοι διδάσκουν τα μαθήματα Πληροφορικής (κατά προτεραιότητα κλάδου ΠΕ19 ή ΠΕ20), ο οποίος υπηρετεί στη σχολική μονάδα στην οποία ανήκει το εργαστήριο ή τα εργαστήρια και δεν έχει οριστεί υπεύθυνος άλλου εργαστηρίου.

       Κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγεται ο Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. είναι τα ακόλουθα:

 

α) Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο που δεν είναι αναγκαίο προσόν για το διορισμό

4

β) Δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα

2

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου Master ή μετεκπαίδευση δύο ετών (ΜΔΕ ή αντίστοιχη) σε συναφές αντικείμενο που δεν είναι αναγκαίο προσόν για το διορισμό

2

δ) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

1

ε) Θητεία ως Υπεύθυνος ή Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

4

στ) Συμμετοχή ως επιμορφωτής στο Υποέργο-1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» της Πράξης «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» του ΕΠ ΚτΠ’ (έργο ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2008)

2

η) Παρακολούθηση του Υποέργου-2 «Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» της Πράξης «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» του ΕΠ ΚτΠ’ (έργο ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2008)

2

θ) Παρακολούθηση του Υποέργου-1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» της Πράξης «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» του ΕΠ ΚτΠ’ (έργο ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2008)

2

ι) Συμμετοχή σε διαδικασίες ανάπτυξης Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. (επιτροπές προδιαγραφών, αξιολόγησης προσφορών κλπ).

2

ια) Άριστη γνώση ξένης γλώσσας

2

ιβ) Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας

1,5

ιγ) Καλή γνώση ξένης γλώσσας

1

ιδ) Αποτελεσματική θητεία του Θητεία ως Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ., όπως προκύπτει από την έκθεση του Διευθυντή του σχολείου .

2

ιε) Οργανική θέση στη σχολική μονάδα στην οποία ανήκει το εργαστήριο.

2

 Οι υποψήφιοι λαμβάνουν τις μονάδες για το υψηλότερο επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας που αποδεικνύουν.

 Για τη θέση του Υπεύθυνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. δεν προτείνεται ο Διευθυντής του σχολείου. Επίσης, δεν προτείνεται ο Υποδιευθυντής του σχολείου, εκτός των περιπτώσεων που δεν υπάρχει άλλος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19-20 στο σχολείο.

    Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τη θέση του Υπεύθυνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. γίνεται υποχρεωτική ανάθεση σε έναν εκπαιδευτικό από αυτούς οι οποίοι διδάσκουν τα μαθήματα Πληροφορικής (κατά προτεραιότητα κλάδου ΠΕ19 ή ΠΕ20), που ανήκει ή υπηρετεί στο σχολείο, μετά από πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων στην οικεία Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης.

 

3. Καθήκοντα του Υπευθύνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

        Τα καθήκοντα του Υπευθύνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. περιγράφονται αναλυτικά στον «Κανονισμό Λειτουργίας Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ».

        Για την αποτελεσματική κάλυψη των υποχρεώσεών του, οι οποίες εντάσσονται στα διδακτικά του καθήκοντα, ο Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. θα διαθέτει τρεις (3) ώρες από το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο.

        Οι τρεις αυτές ώρες θα καταγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου στο οποίο ανήκει το εργαστήριο, κατανεμημένες σε διαφορετικές ημέρες.

          ΟΥπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. υποστηρίζει συμβουλευτικά τη λειτουργία του σχολείου σε θέματα που αφορούν στις Τεχνολογίες Πληροφοριών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αναλαμβάνει και τη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών.

             O Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. δεν απαλλάσσεται από εξωδιδακτικές εργασίες και εφημερίες.