1. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής (Α.ΔΙ.ΚΤ.Υ.ΥΠ.) (Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό, διεθνή ανοικτό διαγωνισμό σε ΕΥΡΩ με τίτλο:  ́ ́Προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ́ ́ προϋπολογισμού δαπάνης ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΩΝ (1.129.032,26€) χωρίς ΦΠΑ ή ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (1.400.000,00€) με Φ.Π.Α. (24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016).

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα το έργο με ενάριθμο κωδικό 2016ΣΕ54400001 της ΣΑΕ544.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, εγκατεστημένα: (α) σε κράτος–μέλος της Ένωσης, (β) σε κράτος–μέλος Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), (γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, σύμφωνα με το εδάφιο γ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016, καθώς και (δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση (γ) και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη παρούσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Ν. 4412/2016.

Αναλυτικές και λεπτομερείς οδηγίες για την εγγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα και τη σύνταξη και κατάρτιση του περιεχόμενου του ηλεκτρονικού φακέλου των προσφορών ((υπο)φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικής προσφοράς και (υπο)φάκελος Οικονομικής προσφοράς) καθώς και για τη διαδικασία της υποβολής των προσφορών δίνονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης (άρθρα 4, 11, 15, 16, 17).

Ο υποψήφιος (ή εφόσον πρόκειται για ένωση/κοινοπραξία ένα τουλάχιστον μέλος αυτής):

(Α) πρέπει να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) ανάλογο έργο εντός των τελευταίων τριών (3) ετών, πριν την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. Ως ανάλογο έργο νοείται το έργο/έργα που πληροί σωρευτικά τους παρακάτω όρους, δηλαδή: (α) έχει ως αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικών, (β) έχει προϋπολογισμό που κατ’ ελάχιστον ανέρχεται στο 30% του προϋπολογισμού του παρόντος έργου (χωρίς ΦΠΑ), και (γ) έχει υλοποιηθεί εντός των τελευταίων τριών (3) ετών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του παρόντος διαγωνισμού (2014, 2015 και 2016). Ως ημερομηνία υλοποίησης νοείται η ημερομηνία που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ή στη βεβαίωση παραλαβής του. Η έλλειψη της παραπάνω προϋπόθεσης ή η μη προσήκουσα απόδειξή της καθιστά την προσφορά του υποψήφιου απαράδεκτη.

(Β) πρέπει να περιγράψει τα μέτρα ή/και τυχόν επαγγελματικές πιστοποιήσεις ποιότητας και διοικητικά μέτρα που έχει λάβει για την διασφάλιση της ποιότητας όσον αφορά την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης αυτού.

(Γ) πρέπει να έχει μέσο όρο κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων, πριν το έτος της διενέργειας του διαγωνισμού, διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 30% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου (μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 30% του προϋπολογισμού του Έργου. Εάν ο υποψήφιος είναι Ένωση φυσικών ή νομικών ή Κοινοπραξία, η ειδική τεχνική, επαγγελματική ικανότητα και η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που απαιτούνται μπορεί να προκύπτουν και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης.

Τα κριτήρια της επαγγελματικής ικανότητας και της οικονομικής επάρκειας των συμμετεχόντων αναφέρονται στο άρθρο 14 του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

3. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.

Τα είδη της προμήθειας με τις αντίστοιχες ποσότητές τους περιγράφονται αναλυτικά στο Μέρος Β ́ του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης. Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των ειδών δίνονται στους Πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος 2 του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα των ειδών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (22.580,65€). Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες από τον χρόνο λήξης ισχύος των προσφορών.

4. Η αξιολόγηση των προσφορών και η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών της προμήθειας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη ολόκληρης της προσφοράς. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, την επιλογή και την ανάδειξη του αναδόχου και τη κατακύρωση του διαγωνισμού με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης δίνονται στα άρθρα 20, 21, 23, 25 και 26 του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

5. Για την υποβολή προσφυγών ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 30 του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης. Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή κατ’ αυτής. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Οι προσφυγές υποβάλλονται προς την αρμόδια Επιτροπή προσφυγών της Αναθέτουσας Αρχής. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων καθώς και η άσκηση αυτών, κωλύουν τη σύναψη της Σύμβασης. Για την άσκηση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο.

Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς/υποψήφιους μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της προσφυγής είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου αυτής όπως έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της προσφυγής όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της προσφυγής λογίζεται η ημερομηνία αποστολής.
Αρμόδια Υπηρεσία για τις διαδικασίες προσφυγής είναι το Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού της Α.ΔΙ.ΚΤ.Υ.ΥΠ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

6. Τα είδη της προμήθειας με τις αντίστοιχες ποσότητές τους θα παραδοθούν με ευθύνη του αναδόχου στις σχολικές μονάδες που δίνονται στο Παράρτημα 1 του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης.

Οι όροι εκτέλεσης της προμήθειας του εξοπλισμού και ο τρόπος πληρωμής του αναδόχου περιγράφονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης (άρθρα 27 και 28 και Σχέδιο Σύμβασης στο Παράρτημα 3). Διαπραγμάτευση των όρων της Σύμβασης δεν επιτρέπεται.

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι εκατό πενήντα (150) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

. (α) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, αόριστης διάρκειας, που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών προμήθειας, χωρίς Φ.Π.Α., η οποία επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους.

(β) Ο Ανάδοχος, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να λάβει έντοκη προκαταβολή έως ποσοστό 50% του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), μετά την υπογραφή της σύμβασης, έναντι Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) μηνών μετά την προθεσμία οριστικής παραλαβής του έργου ισόποση με την προκαταβολή.

(γ) Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και μετά την οριστική παραλαβή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει Εγγύηση Καλής Λειτουργίας ποσού ίσου με είκοσι πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ (25.000,00€). Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας πρέπει να ισούται με την Περίοδο Εγγύησης, όπως αυτή ορίζεται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης.

8. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 15:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:30.

9. Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Στον Ελληνικό τύπο δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και στον περιφερειακό/τοπικό τύπο. Οι δαπάνες δημοσίευσης στον περιφερειακό/τοπικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.

Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης μαζί με τα συνημμένα Παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής, είναι αναρτημένο και διατίθεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.minedu.gov.gr (στη κατηγορία: προκηρύξεις/διαγωνισμοί/υποτροφίες) καθώς και από την διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και είναι καταχωρισμένο στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από τα γραφεία 2114 και 2119 της Α.ΔΙ.ΚΤ.Υ.ΥΠ. (κτήριο Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, 2ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ: 2103442428 και 2103442956, FAX: 2103442943).

Διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στον δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης.

Η Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠ.Π.Ε.Θ

Ιωάννης Δ. Παντής