Οδηγός χρήσης του Πληροφοριακού συστήματος: Τηλεκπαιδεύσεις της δράσης Α8/ΣΤΗΡΙΖΩ

Ο Οδηγός χρήσης για τον εκπαιδευτικό Π19-Π20 βρίσκεται εδώ.

Ο Οδηγός χρήσης για τον εισηγητή βρίσκεται εδώ.